Sermons et drashot du rabbin Pauline Bebe פרשות/דרשות

  • Drasha Vayera 5781
  • Pessah 2020 - 5780
  • Drasha Vayakel-Pekoudei 5780
  • Drasha Ki Tissa 5780
  • Kol Nidrei 5780
  • Erev Rosh Hashana 5780
  • Drasha Pekoudei 5779
  • Drasha Tetsave 5779
  • Drasha Shabbat Ḥaye-Sarah 5779 - En hommage aux victimes de Pittsburg z"l